Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Lied van de maand

Ik ben Jos Douma (1968).
Van 2003 tot 2013 was ik voorganger van de gereformeerd-vrijgemaakte Fonteinkerk in Haarlem en sinds maart 2013 ben ik verbonden aan de Plantagekerk in Zwolle. Daarnaast was ik van 2008 tot 2013 als Assistant Professor verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven voor het vak homiletiek. Sinds 2012 doceer ik daar het vak spiritualiteit. In 2002 stond ik aan de wieg van de bekende preekbeweging Passie voor Preken.
Ik ben auteur van boeken op het gebied van geloofsopbouw en spiritualiteit waaronder de Jezustrilogie 'Jezus ontdekken', 'Jezus aanbidden' en 'Jezus uitstralen'. In 2009 verscheen van mijn hand: 'De ontmoeting. 12 uren met Jezus - Retraiteboek'. Ook publiceerde ik ter gelegenheid van de Maand van de Spiritualiteit 2009 het boekje 'Geworteld leven. Christelijke spiritualiteit'.
Verder spreek ik regelmatig op conferenties en in kerken over thema's als: spirituele gemeenteopbouw, christocentrische geloofsvernieuwing, genade ervaren, de betekenis van de stilte en lectio divina.
Het gezag van Jezus.
22/03/15
Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen?
Marcus 11:28


'Wie denk je wel dat je bent?'
Zo klinkt ongeveer de vraag die de leiders van het volk aan Jezus stellen.
Ze zien wat Jezus allemaal doet (onder meer: de tempel schoonvegen), ze horen wat hij zegt en ze merken ook dat Jezus door veel mensen op handen wordt gedragen.
Waar haalt hij zijn gezag vandaan?
Het antwoord is natuurlijk klip en klaar: van God, de God die vanuit de geopende hemel had gezegd: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'
God zelf heeft Jezus als messias-koning aangewezen.
Daar haalt Jezus dus zijn bevoegdheid vandaan.
Maar dat rechtstreekse antwoord zou niet goed vallen.
Daarom stelt Jezus maar een wedervraag en zet de leiders van het volk schaakmat.
'We weten het niet.' Jij weet het toch wel?

Heer Jezus, koning, messias, Zoon van God, u aanbid ik en aan uw liefdevolle gezag onderwerp ik mij.
Jezus op een veulen,
16/03/15

Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten.
Marcus 11:7

Vanuit Jericho, waar hij de blinde nieuw zicht had gegeven, komt Jezus nu samen met zijn leerlingen bij Jeruzalem aan.
Dat was een lange en moeizame klim die door onherbergzaam gebied voerde.
Bij de Olijfberg regelt Jezus een aantal zaken die nodig zijn voor een onvergetelijke intocht.
De verwachtingen van de leerlingen zijn hooggespannen.

Ze weten nu dat Jezus de messias is en dat Gods koninkrijk zich baan breekt.
Hoe zou deze koning Jeruzalem binnengaan?
Er wordt een veulen gehaald.
De leerlingen leggen er hun mantels op. En koning Jezus neemt plaats.
Is dit onze koning?
Heer Jezus, u bent de brenger van Gods koninkrijk en u bent er de koning van. Leer me om u zo te verwelkomen.Jezus zien
28/12/14
Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
Johannes 8:12
Ik ben het licht voor de wereld
Kerst is het feest van het licht en lijkt daarin eigenlijk al heel veel op Pasen. Als we het licht gezien hebben, vallen Kerst en Pasen op één dag omdat het in ons geloof uiteindelijk gaat om die ene Persoon: Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is gekomen om het licht te maken en om het licht te zijn. En als we dat zien en als we de moed hebben om Hem te volgen, lopen we nooit meer in de duisternis. Sterker nog: we hebben zélf het licht dat leven geeft. Want Hij die zegt ‘Ik ben het licht voor de wereld’ zegt tegen zijn volgelingen: ‘Jullie zijn het licht voor de wereld.’ Zozeer mogen we één worden met Jezus!
Heer Jezus, U bent het licht voor heel de wereld. Wil allereerst voor ons ook het licht zijn, zodat we in het licht wandelen, kinderen van het licht zijn en zelfs licht gaan geven omdat we U uitstralen! Maak uw Naam groot, opgestane Heer!Het woord is mens geworden.
28/12/14
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Johannes 1:14
Wij hebben zijn grootheid gezien
Kerst is een feest van grote tegenstellingen. Of eigenlijk is het beter om te zeggen: de komst van Gods Zoon op aarde laat ons een nieuwe werkelijkheid zien die we zo nog niet kenden en die zo ook nergens anders te vinden is. Want in Jezus Christus komen goddelijkheid en menselijkheid op een unieke en volmaakte manier bij elkaar. In Hem, Woord en mens tegelijk, komen eeuwigheid en kwetsbaarheid samen. Als we moeten omschrijven wat zijn grootheid is, dan kan dat zo: dat we in Hem God zien en dat in Hem de meest uiteenlopende volmaaktheden met elkaar verbonden worden. Verwonder je de komende dagen over de grootheid van Jezus, over zijn genadige goedheid en zijn liefdevolle waarheid, over zijn barmhartige kwetsbaarheid en zijn eeuwige leven. Hij is het waard!
Heer Jezus, we zijn onder de indruk van uw grootheid. U bent zo genadig en goed en zo vol glorie. En tegelijk bent U zo menselijk en kwetsbaar dichtbij. Laat ons steeds opnieuw uw grootheid zien. Dat we er nooit op uitgekeken raken!Verlangen naar Jezus.
28/12/14
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.
Psalm 25:18
Vergeef mijn zonden
Wat is onze diepste nood en ellende? We zijn misschien geneigd om dan te denken aan de moeilijke dingen die ons in dit leven overkomen: aan onze verlieservaringen, onze teleurstellingen, onze ziekten, aan de dood die ons leven binnen komt. En zeker: dat is allemaal ellende. Maar er is een nood die dieper gaat en die ook voor mensen van vandaag nog steeds aan de orde is, ook al klinkt die vraag van eeuwen geleden niet meer zo sterk: ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ Maar het is wel deze God die we het allerdiepst nodig hebben: de God die genadig is, die ons onze schuld niet aanrekent, maar die er zelf mee afrekent. Het is de God die ons overbrengt naar het rijk van zijn geliefde Jezus, die ons verlossing heeft gebracht: de vergeving van onze zonden.
Heer, wees mij in Jezus genadig.Angst en vrijheid
28/12/14
Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis.
Psalm 25:17
Angst en vrijheid
David stelt zich kwetsbaar op voor het aangezicht van de HEER. Dat kan ook en dat mag ook: de HEER zal ons niet afwijzen vanwege onze angst en onze benauwdheid. Juist in zijn nabijheid is er de veiligheid om die uit te spreken. Zijn nabijheid is ook de plaats waar je een verandering kunt ondergaan: dat je angst van je afgenomen wordt en dat je een nieuwe vrijheid ontvangt. Want dat is vrijheid: leven zonder angst. Het is het leven in de Geest van de Heer: ‘met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.’
Heer, leer me om mijn angst onder ogen te zien en die bij u te brengen. Breng me door uw Geest in de vrijheid van Christus.Tom Wright
14/11/14
In de voorbije weken was er veel aandacht voor de theologie van Tom Wright. En het denkproces gaat verder. Vandaag een gastblog van de hand van Ronald Westerbeek. Hij doet promotieonderzoek naar de charismatische vernieuwing van New Wine. Meer over hem op zijn weblog.

Tom Wright vindt met zijn theologie van het Koninkrijk een goede voedingsbodem in orthodox-gereformeerd Nederland: de kerk is geroepen om Gods Koninkrijk in woord en daad te verkondigen. De charismatische vernieuwing van New Wine wordt in dezelfde kerken met veel meer argwaan bezien, zeker als de verkondiging van het Koninkrijk concreet verbonden wordt aan bedieningen van genezing en bevrijding. Het is interessant dat Wright zelf geen onderscheid wil maken. “Onze theologieën van het Koninkrijk komen behoorlijk op hetzelfde neer”, reageerde hij desgevraagd tijdens zijn bezoek aan de Theologische Universiteit Kampen, anderhalve week geleden. “En New Wine heeft natuurlijk gelijk dat de bedieningen van genezing en bevrijding thuishoren in de missie van elke kerk.”

Koninkrijk van God

Het Koninkrijk van God is natuurlijk geen nieuw thema binnen de theologie, maar er is wel uiteenlopend over gedacht. Lange tijd was er weinig aandacht voor. De nadruk lag sterker op Paulus en de leer van de rechtvaardiging (zie de blogs van Jos Douma en Hans Burger). Toen nieuwtestamentici in de negentiende eeuw herontdekten dat het Koninkrijk van God in het middelpunt staat van Jezus’ verkondiging, werd dit heel verschillend geïnterpreteerd. Volgens de één bedoelde Jezus dat het Koninkrijk spoedig zou komen, als Gods eeuwige vrederijk dat een einde maakt aan onrecht, ziekte en dood, maar aangezien het niet is gekomen is, heeft Jezus zich kennelijk vergist. Volgens de ander bedoelde Jezus dat het Koninkrijk al was aangebroken, maar dit Koninkrijk is puur innerlijk: het brengt een nieuwe gezindheid onder mensen. De pinksterbeweging die aan het begin van de twintigste eeuw opkwam, meende óók dat Gods Koninkrijk al was aangebroken, maar dan niet alleen als een innerlijke werkelijkheid: dankzij het bloed van Christus mogen christenen rekenen op genezing en overwinning. En dan was er nog de zogenaamde “Social Gospel”-beweging, die meende dat het Koninkrijk helemaal niet gaat om kruis en vergeving, en evenmin om genezing en wonderen: het Koninkrijk gaat om sociale gerechtigheid. En dit Koninkrijk moet doorbreken in de wereld door de sociale betrokkenheid van christenen.

De meningen verschilden dus over:
- het tijdstip van het Koninkrijk (toekomstig of tegenwoordig);
- de aard van het Koninkrijk (puur geestelijk of een verandering van de aardse werkelijkheid);
- en over de betrokkenheid van christenen in de komst van het Koninkrijk: Brengt God zijn Koninkrijk buiten menselijke inzet om, of door mensen heen?

Binnen de orthodox-gereformeerde theologie vond de hernieuwde bezinning op het Koninkrijk van God doorgaans niet veel weerklank. Dat het thema vooral werd gepropageerd door enerzijds liberale theologen (“horizontalisme”) en anderzijds de pinksterbeweging (“triomfalisme”), heeft vast niet geholpen. In de praktijk kwam het er vaak op neer dat het Koninkrijk van God werd gezien als een toekomstig vrederijk, dat pas aanbreekt bij de wederkomst van Christus. En waar Jezus lijkt te spreken over de tegenwoordigheid van dit Koninkrijk, daar spreekt Hij niet over dit vrederijk maar over “behouden” zijn: je bent gerechtvaardigd in Christus en daarom mag je erop vertrouwen dat je deel zal uitmaken van het toekomstige rijk (wat dit dan ook precies moge inhouden). In de Kuyperiaanse traditie was er natuurlijk wel aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van christenen: de hele wereld is immers van God.

Ridderbos en Ladd

In de jaren vijftig kwamen twee bijbelgetrouwe nieuwtestamentici met een verbeterd voorstel: Herman Ridderbos (Kampen) in De komst van het Koninkrijk (1950) en George E. Ladd (Fuller Seminary) in Crucial Questions About the Kingdom of God (1952; herziene uitgaven in 1974 en 1996, onder de titel The Presence of the Future. The Eschatology of Biblical realism). Allebei benadrukken ze dat het werk van Christus niet alleen gaat om vergeving van zonden (rechtvaardiging), maar dat Hij kwam om Gods Koninkrijk te brengen. Het Koninkrijk is niet één van vele bijbelse beelden, maar hét perspectief om de hele Bijbel te begrijpen: van Genesis tot Openbaring draait alles om de doorbraak van Gods Koninkrijk in de wereld.

Dit Koninkrijk van God
- is zowel toekomstig als nu al tegenwoordig. Het zal pas volkomen aanbreken en vervuld worden bij de wederkomst van Jezus, als de hemel op aarde zal neerdalen. Maar toch is het Koninkrijk al tegenwoordig: Het is aangebroken in de verkondiging, kruisdood en opstanding van Jezus – niet slechts als een belofte voor de toekomst (“je bent gerechtvaardigd en daarom ben je er straks bij”), maar daadwerkelijk (het heil van het Koninkrijk wordt zichtbaar, in termen van heelmaking van de aardse werkelijkheid);
- is zowel geestelijk als “materieel”. Het gaat zowel om onze rechtvaardiging en eeuwig behoud, als om het doorbreken van Gods daadwerkelijke regering over de aardse werkelijkheid, die een einde maakt aan onrecht, ziekte en dood;
- is een heilsdaad van God, maar God brengt zijn Koninkrijk door mensen heen.

Zowel in het onderwijs van Jezus als in de brieven van Paulus klinkt door dat er sprake is van twee “eeuwen” of “tijden”: de tegenwoordige eeuw, waarin de wereld gebukt gaat onder zonde en kwaad, en de toekomende eeuw van Gods vrederijk. Een nauwkeurige lezing van het Nieuwe Testament, zeggen Ridderbos en Ladd, leert dat volgens zowel Jezus als Paulus die “toekomende eeuw” is aangebroken in het leven en sterven van Jezus, terwijl er tegelijk nog geen einde is gekomen aan de “tegenwoordige eeuw”. De kerk leeft als het ware “tussen de tijden”. De kerk leeft van de “krachten van de toekomende eeuw”, en mag al proeven van het heil van die toekomende eeuw, terwijl de machten van de tegenwoordige eeuw nog voortwoekeren en er nog geen einde is gekomen aan onrecht, lijden, ziekte en dood.

De kerk leeft dus in een voortdurende spanning: Het Koninkrijk is er “reeds” en tegelijk ook “nog niet”. Het heil van het Koninkrijk – in termen van heelmaking (gerechtigheid, herstel, genezing) – is niet louter toekomstig: Het kan nu al geproefd worden en de kerk is geroepen om dit heil in woord en daad te verkondigen. Maar het kan nooit “geclaimd” worden – het zijn nog maar glimpen die we ervan opvangen en vaak zien we nog maar weinig van de heelheid van Gods toekomst. Christenen die leven vanuit dit spanningsveld van het Koninkrijk, zeggen Ridderbos en Ladd, zullen zich vol verwachting uitstrekken naar het heil van het Koninkrijk en tegelijk niet verbaasd zijn als het vaak nog onzichtbaar blijft en op zich laat wachten. Ondertussen is de kerk geroepen om “de werken van het Koninkrijk” te doen en zo het heil van God te verkondigen.Jezus ontdekken
15/10/14

God heeft hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God de Vader! (Filippenzen 2:9-11)

Dit bijbelwoord is in de voorbije jaren op een bijzondere manier gaan leven. Het was voor mijzelf een ontdekking die mijn denken en geloven op de kop zette: het moet in mijn geloof echt helemaal om Christus gaan.

Ik ben groot geworden in een kerk waarin het vooral ging over de God van het verbond en over de kerk van Christus. Prachtige bijbelse werkelijkheden! Maar achteraf zie ik dat ik de Persoon van Jezus daarin miste. Hij was er wel, maar toch nogal op de achtergrond. Sinds mijn ogen open gingen voor de centrale plaats van Jezus in Gods openbaring, ging ook de bijbel voor mij op een heel nieuwe manier open. Opeens kwam ik Hem overal tegen!

Tegelijk merkte ik dat in het denken van heel veel (gereformeerde) medegelovigen Jezus Christus ook niet die centrale plek had. Daarom schreef ik het boekje Jezus ontdekken. Mijn belangrijkste doel met dit boekje is: vanuit de bijbel te laten zien wie Jezus Christus is. Want er is zo oneindig veel over Hem te weten en met Hem te beleven. Daarbij wilde ik ook graag recht doen aan de werkelijkheid dat God zich als de Drie-enige God laat kennen. Maar juist door naar Jezus te kijken en te luisteren gaat het geheim van de Drie-eenheid ook open. Het is heerlijk om door Jezus God als Vader te kennen, mijn Vader. Het is fantastisch om door Christus te zien dat God de levende God is die genadig en liefdevol naar ons op zoek is. Het is prachtig om te weten dat Jezus Christus door zijn heilige Geest bezig is in ons leven, troostend, vernieuwend, beGeesterend, meelijdend en vooral de hoop wekkend op het allermooiste dat nog komen moet.

Jezus ontdekken is geschreven als een boek om in 33 dagen te lezen. Niet als een ‘gewoon’ dagboekje dat vooral helpt om even een moment van stil zijn voor God te maken. Maar als een boekje dat je heel doelgericht wil helpen om meer van Jezus te zien en Hem een grotere plaats in je geloof en in je leven te geven.

Het mooiste is als je het samen met een paar anderen leest. In een groepje van vier tot acht mensen bijvoorbeeld. Spreek samen af op welke datum je gaat beginnen en kom elke week een uurtje bij elkaar om te delen wat je hebt ontdekt en om samen te bidden om meer van Christus in je leven. Meer van zijn liefde, zijn kracht, zijn genade. Met als doel: dat anderen door jou heen ook iets van Jezus mogen zien, van zijn aanvaardende houding, van zijn trouw en zijn van innerlijke kracht.

Het is mijn gebed dat Gods Geest dit boekje gebruikt zodat Jezus aan zijn eer komt, en zo ook de Vader.

Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. (Johannes 5:23)Jezus ontdekken 2
16/10/14

De bijbel is het boek waarin we Jezus ontdekken en ontmoeten. Daarom is het omgaan met de bijbel ook zo ongelooflijk belangrijk. Mijn ervaring is dat heel veel christenen daarin onmacht ervaren: Hoe kan ik zelf bijbellezen? We hebben ons vaak nogal afhankelijk gemaakt van wat anderen over de bijbel hebben geschreven en hebben daardoor niet goed geleerd om zelfstandig met de bijbel bezig te zijn.

Er is nog een ander probleem: als we teveel met de bijbel bezig zijn, kan het gebeuren dat de bijbel te weinig met ons bezig is. Anders gezegd: hebben we wel voldoende geleerd dat het er niet allereerst omgaat dat wij een bijbeltekst uitleggen, maar dat de bijbeltekst ons uitlegt? Gods Woord wil namelijk levensveranderend onze werkelijkheid binnenkomen. Het gaat er om dat het komt tot een persoonlijke ontmoeting. Een ontmoeting tussen de God van de bijbel die we in Christus leren kennen en mij. We moeten niet allereerst met de bijbel omgaan met het oog op informatie (meer weten) maar op tranformatie (een veranderend leven).

Daarom is persoonlijk bijbellezen ook zo belangrijk. Daarmee bedoel ik niet allereerst: in je eentje in je stille tijd alleen zijn met je bijbeltje. Persoonlijk bijbellezen (en dat kun je dus ook heel goed, misschien wel het beste sámen doen) is vooral: lezen om een Persoon te ontmoeten die naar jou persoonlijk toekomt en je uitnodigt om Hem te kennen en te volgen zodat je leven zich vernieuwt.

In deze persoonlijke manier van bijbellezen speelt de leiding van de Geest een cruciale rol. Ik geloof van harte dat de heilige Geest preken, meditaties en boeken over de bijbel wil gebruiken en ook daadwerkelijk gebruikt om het Woord van Christus in onze levens te laten landen. Maar ik geloof ook dat Hij zelf op een directe manier jou kan leiden in de waarheid als de bijbel open gaat. Namelijk als je Hem daarom bidt, als je biddend bijbelleest, als je voortdurend open staat voor het antwoord van de Geest op de vraag: hoe moet dit bijbelgedeelte worden toegepast in mijn leven? Dan zie je echt niet alles in één keer, maar dat geeft niet: als je een andere keer weer met hetzelfde bijbelgedeelte bezig bent, zal de Geest je weer meer en ook nieuwe dingen laten zien.

Het is op deze manier dat ik ook bezig geweest ben met het schrijven van het boek Jezus ontdekken. 33dagenboek. Het is een meditatief boek geworden waarin ik de lezer wil laten delen in de vruchten van mijn persoonlijke omgang met bijbelgedeelten waarin ik zocht naar Jezus. Wie is Hij? Wat doet Hij? Wat heeft dat voor gevolgen in mijn leven? Ik hoop dat het lezen van dat boek velen zal brengen om het boek steeds weer dicht te doen en het Boek te openen, en zelf te lezen en te ontdekken wie Jezus is. Hij wil ontmoet worden! En je mag zeker weten: ik zoek Hem, omdat Hij mij al gevonden heeft.