Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Nieuws
Samenvatting kerkenraadsvergadering. (11 nov., secretaris)
Marjolein opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en met name ds. Maaike Schepers.
Maaike spreekt een gebed uit en houdt een inleiding over  Psalm 121. De heer waakt over je. Waar halen wij onze hulp vandaan?
1.
Agenda. Deze wordt enigszins omgegooid omdat Jacqueline maar een uurtje bij ons kan zijn.
2.
De notulen van 14 okt.. Deze worden akkoord bevonden en getekend.
Naar aanleiding van de notulen:
a. De AED training (door IMED) kunnen we op 21 nov. ondergaan in de Ned.club. In jan. wil Annelies Balster ons ook nog wel een training geven in de Pastorie.
b. Wie wil nieuwe leden interviewen tbv de Kerkband?
c.  De nieuwe langere vergadertafel is geplaatst in de pastorie. Dank aan Martine voor het (4x) schuren en lakken.
d. De inspiratie-ochtend gaan we THEMA-ochtend noemen.
e. Hoe om te gaan met de Paaskaars, laten we over aan de predikant.
3.
Pastorale zaken.
De volgende Thema-ochtenden zijn op de dinsdagen
10 dec, 22 dec. en 11 febr.
De viering van de dankdag voor het gewas, is voor herhaling vatbaar. De voedselbanken in Denia en Javea waren blij met al het voedsel.
De Thema-ochtend van 15 okt.  over het boekje van Bonhöffer is goed bezocht.
Wil jij een keer de bloemen verzorgen? Meld je dan aan bij Ria de Jong (677 729 509).
Komende weken inventariseren wie met Kerst alleen en/of eenzaam zijn ivm. het opnieuw organiseren van een Kerstdiner in de kerkzaal op 1ste Kerstdag.
4.
Postverantwoording.
Onze kerkadvertentie ontbrak 1 week in DE WEEK. Dit was een vergissing.
Ds. Marsman is uitgevallen voor mei/juni 2020. Ds. Wilma vd Linden is bereid deze 2 maanden in te vullen.
Door het stoppen van de penningmeester moet er het nodige worden aangepast bij de KvK en de banken in Nederland.
De Kerstgroet van het IPNZE is weer ontvangen.
5.
Werving predikanten. Aan de hand van een notitie van Leo, spraken we over het werk van de wervingscommissie. Hoewel het IPNZE een voorselectie maakt op basis van criteria, worden onze predikanten toch vaak aangedragen vanuit onze leden en is het dus belangrijk om, met onze pluriforme gemeente in ons achterhoofd, zelf criteria te ontwikkelen en te hanteren. Door op tijd afscheid te nemen van predikanten (op basis van kwaliteit of leeftijd), wordt plaatsgemaakt voor nieuwe, jongere predikanten. We kunnen het echter nooit iedereen naar de zin maken. We gaan de periodes wat soepeler hanteren ( 2.5 maanden mag ook), maar 1 maand vinden we wat kort (en kostbaar).We gaan ook de onkostenvergoeding wat anders invullen. Om een goede verbinding te houden met de KR wordt de secretaris vroegtijdig geïnformeerd over de predikanten die voor het eerst benaderd gaan worden.
6.
Afgeronde acties.  Hylke vd Laan is gevraagd om weer in de kascontrole commissie plaats te nemen.
De dankdag voor gewas is georganiseerd.
Er zijn nieuwe leden gevonden voor de stichting Kerkvoogdij.
7.
Rondvraag. Door iemand in de kerk werd voorgesteld om te collecteren van voren naar achteren. Dit voorstel is afgewezen.
De contactpersoon voor de bloemen op de avondmaals-tafel is vanaf heden Ria de Jong (met dank aan Martine).
Vanaf 1 januari wordt er in de 2de collecte gecollecteerd voor de KERK
Wie gaat een nieuwe Paaskaars meenemen vanuit Nederland?
8.
Afsluiting.  Maaike sluit de vergadering af met een gedicht.
9.
De volgende KR vergadering is (Dv) maandag 9 dec. weer om 10 uur.Samenvatting kerkenraadsvergadering. (14 okt., secretaris)

Marjolein opent de vergadering en heet de zeven aanwezige
leden van harte welkom.

Wilma spreekt een morgengebed van Bonhöffer uit en houdt
een inleiding over het thema Verwondering (Ps. 104 vers 21 tot
30). Door oprechte verwondering zijn veel belangrijke
ontdekkingen gedaan.

1. Agenda. Onder agendapunt Pastorale zaken gaan we de
dienst van 27 oktober bespreken.

2. De notulen van 16 sept.. Deze worden akkoord bevonden
en getekend.

Naar aanleiding van de notulen:
a. Wie gaat de AED training met ons doen?
b. We stoppen pas per 1 jan. 2021 met ons lidmaatschap
van de Ned.club in Denia.
Wie wil nieuwe leden interviewen tbv de Kerkband?
Er is sinds kort een antwoordapparaat in de pastorie.

3. Pastorale zaken.

· De volgende inloopochtenden zijn op de dinsdagen
12 nov., en 10 dec.

· Wilma stelt voor om op 27 oktober De dankdag voor het
gewas te vieren. Ieder wordt gevraagd een product mee
te nemen dat houdbaar is ( rijst, pasta, suiker, olijfolie
enz.). Dit wordt voor de aanvang van de dienst
verzameld vóór in de kerk en na de dienst geschonken
aan de voedselbanken in Denia en Javea.

· De ochtend van 17 sept. over het thema: Als ik God zeg
dan….! Is bezocht door 12 personen. Sommigen
hadden moeite met dit thema.

· De Startzondag is begonnen met een blijde dienst en
afgesloten met een koud buffet in de tuin van Henk en
Atie. Dank aan iedereen die heeft geholpen om van
deze dag een succes te maken. Er waren 50 personen
aanwezig.

· De actie om het structurele tekort van 3000 euro weg te
werken gaat in december van start. Ieder zal middels
een brief ( in kerkband en via de emaillijst) opgeroepen
worden om zijn/haar (extra) bijdrage te leveren aan
onze mooie geloofsgemeenschap.

· Wil jij een keer de bloemen verzorgen? Meld je dan aan
bij Martine Gerth.
4. Postverantwoording.

· Op 24 sept. hebben we een overlijdenskaart ontvangen
mbt. Corrie Koch. Vele jaren achtereen kwamen Rinse
en Corrie een aantal maanden in onze kerk. Corrie is
81 jaar geworden.

Tiny Berkman heeft namens ons een bloemetje
gebracht bij Arie Hoogstad die ernstig ziek is.

Na een herinnering aan de redactie worden de
kerkdiensten weer vermeld in de HALLO.

Opnieuw zijn de advertentiekosten voor 1 jaar betaald
aan DE WEEK voor vermelding van onze diensten.

Samenvatting kerkenraadsvergadering. (16 sept., secretaris)
Henk opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Een bijzonder welkom voor onze nieuwe predikante  Wilma van der Linden.
Wilma houdt een inleiding over Psalm 91 en vertelt dat ze hierdoor geïnspireerd wordt voor haar werk als herder.
1. Agenda. Onder agendapunt  Bezinning gaan we het boekje over Bonhöffer behandelen. Het voorstel om de VVB te verhogen schuift door naar de volgende vergadering.
2. De notulen van 3 juni. Deze worden akkoord bevonden en getekend. Naar aanleiding van de notulen: a. De training AED wordt verschoven naar oktober. b. We stoppen per 1 jan. met ons dubbele lidmaatschap van de Ned.club.
3. Voorstel om de collectes om te wisselen. Eerst collecteren voor de nood in de wereld (onze sociale projecten) en daarna voor ons zelf (de Kerk). Ieder is het daar mee eens. Dit gaat in per 1 jan. 2020.
4. Postverantwoording. a. Er is een stappenplan gemaakt om de structureel lagere VVB inkomsten (minus 3000 euro over 2018) om te buigen. Het zou mooi zijn als meer mensen een maandelijkse automatische overboeking zouden doen.
De uitbreiding van het aantal zonnepanelen op het dak van de pastorie gaat in september plaatsvinden.
Vele mails zijn verzonden over de ziekte van ds. Ari van Buuren en de invulling van de dienst van 7 juli.
Uit het verslag van Willem van Buuren over zijn 3 weken in juli, lezen we dat hij veel bezoekwerk heeft gedaan
en 7 artikelen heeft geschreven.
Ds. Henk Vijver heeft op ons verzoek ook een aantal teksten / artikelen ingeleverd.
Pauline, dochter van Adriana (die nu in Madrid woont), heeft ons gevraagd om een herinneringsdienst in onze kerkzaal te houden als Adriana overleden is. Dit hebben wij natuurlijk toegezegd.
Op advies van Bram hebben we 50 boekjes aangeschaft die gaan over de gedichten en brieven van Bonhöffer. We gaan een aantal inspiratie-ochtenden houden over de inhoud van dit boekje. In het kader van gemeenteopbouw wordt dit boekje op 22 sept. aan ieder koppel uitgedeeld.

5. Pastorale zaken. We hebben geen vacatures  meer. We moeten echter wel op zoek naar nieuwe penningmeesters (die niet noodzakelijkerwijs lid hoeven te zijn van de kerkenraad). 
Het kerkbezoek in de zomermaanden bleef redelijk op peil. Pas in de loop van augustus zakte het naar 20 personen.
De startzondag is op zondag 6 oktober.
De volgende inspiratie-ochtenden zijn op de dinsdagen
15 okt., 12 nov., en 10 dec.
Wilma stelt voor om op 27 oktober iets met het OOGSTFEEST te doen tbv de 2 voedselbanken in de regio.
Wilma stelt ook voor dat de predikant de paaskaars dooft aan het einde van de dienst. Dit gaan we doen.
We gaan in de afkondigingen ook weer de personen noemen die de bloemen hebben verzorgd. Wil jij het volgende week doen? Meld je aan bij Martine.
6. Afsluiting.  Wilma sluit de vergadering af met een gedicht.
7. De volgende KR vergadering is (Dv) maandag 14 okt.

Samenvatting kerkenraadsvergadering. (3 juni, secretaris)

Marjolein opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Een bijzonder welkom voor onze nieuwe predikant Ari van Buuren (geen familie van Willem van Buuren).
Ari  leest de Pinkster Psalm 139  en aansluitend de tekst van lied 780.

1.Agenda. Deze wordt aangevuld met de vaststelling van het verslag van de Gemeentevergadering van 8 mei..

2.De notulen van 6 mei. Deze worden akkoord bevonden en getekend. Naar aanleiding van de notulen: a. De training AED wordt verschoven naar oktober. b. De sleutelbos van Loes bij Derk gaat tijdelijk naar Willem v B. en daarna naar Bram.

3.Voorstel om de collectes om te wisselen. Eerst collecteren voor de nood in de wereld (onze sociale projecten) en daarna voor ons zelf (de Kerk). Ieder is het daar eigenlijk wel mee eens.

4.Postverantwoording. a. Er is een verzoek binnen gekomen om het oude brood dat geserveerd wordt in de Comedor Social op vrijdag (op onze kosten) te vervangen door vers brood en verse allioli. De KR is akkoord en zal een oplossing zoeken voor de betaling van de kosten. b. Er is een stappenplan gemaakt om de structureel lagere VVB inkomsten (minus 3000 euro over 2018) om te buigen. Het zou mooi zijn als meer mensen een maandelijkse automatische overboeking zouden doen. c. In het werkverslag van ds. Schuddebeurs staat zoveel informatie dat we dit verslag apart gaan agenderen voor september. d. Er ligt een offerte voor uitbreiding van het aantal zonnepanelen op het dak van de pastorie. Dit zou een goede investering zijn.

5.Evaluatie Gemeentevergadering 8 mei. De verhalen over onze sociale projecten en hoe ons geld (800 euro/jaar/project)  wordt besteed heeft veel indruk gemaakt. Wat kun je in die landen met weinig geld VEEL doen.

6.Pastorale zaken. We hebben geen vacatures  meer. Hoewel….. Piet vd Brugge geeft nu reeds aan dat hij zijn functie als penningmeester neerlegt per 1-1-2020. We moeten dus op zoek naar een nieuwe penningmeester (die niet noodzakelijkerwijs lid hoeft te zijn van de kerkenraad). 
Ds. Ari van Buuren krijgt een lijst met personen die graag bezoek ontvangen van de predikant.
De film FRANZ die gedraaid is op 20 mei in de Pastorie was indrukwekkend.
De volgende inspiratie ochtend is dinsdag 11 juni.

7.Rondvraag. Er wordt gevraagd of we weer een startzondag houden met aansluitend een picknick.  Het antwoord is: In principe JA en dan op zondag 6 oktober.
Iemand heeft om ziekenzalving gevraagd. De vraag is wat dit inhoudt. Zie Jacobus 5.
De vraag is of het nog zinvol is dat het predikanten- echtpaar lid is van de Ned.club in Denia. De meningen zijn verdeeld.
8.Afsluiting.  Ari sluit de vergadering af met gebed.
9.De volgende KR vergadering is (Dv)maandag 16 sept.