Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Nieuws
Samenvatting kerkenraadsvergadering. (3 juni, secretaris)

Marjolein opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Een bijzonder welkom voor onze nieuwe predikant Ari van Buuren (geen familie van Willem van Buuren).
Ari  leest de Pinkster Psalm 139  en aansluitend de tekst van lied 780.

1.Agenda. Deze wordt aangevuld met de vaststelling van het verslag van de Gemeentevergadering van 8 mei..

2.De notulen van 6 mei. Deze worden akkoord bevonden en getekend. Naar aanleiding van de notulen: a. De training AED wordt verschoven naar oktober. b. De sleutelbos van Loes bij Derk gaat tijdelijk naar Willem v B. en daarna naar Bram.

3.Voorstel om de collectes om te wisselen. Eerst collecteren voor de nood in de wereld (onze sociale projecten) en daarna voor ons zelf (de Kerk). Ieder is het daar eigenlijk wel mee eens.

4.Postverantwoording. a. Er is een verzoek binnen gekomen om het oude brood dat geserveerd wordt in de Comedor Social op vrijdag (op onze kosten) te vervangen door vers brood en verse allioli. De KR is akkoord en zal een oplossing zoeken voor de betaling van de kosten. b. Er is een stappenplan gemaakt om de structureel lagere VVB inkomsten (minus 3000 euro over 2018) om te buigen. Het zou mooi zijn als meer mensen een maandelijkse automatische overboeking zouden doen. c. In het werkverslag van ds. Schuddebeurs staat zoveel informatie dat we dit verslag apart gaan agenderen voor september. d. Er ligt een offerte voor uitbreiding van het aantal zonnepanelen op het dak van de pastorie. Dit zou een goede investering zijn.

5.Evaluatie Gemeentevergadering 8 mei. De verhalen over onze sociale projecten en hoe ons geld (800 euro/jaar/project)  wordt besteed heeft veel indruk gemaakt. Wat kun je in die landen met weinig geld VEEL doen.

6.Pastorale zaken. We hebben geen vacatures  meer. Hoewel….. Piet vd Brugge geeft nu reeds aan dat hij zijn functie als penningmeester neerlegt per 1-1-2020. We moeten dus op zoek naar een nieuwe penningmeester (die niet noodzakelijkerwijs lid hoeft te zijn van de kerkenraad). 
Ds. Ari van Buuren krijgt een lijst met personen die graag bezoek ontvangen van de predikant.
De film FRANZ die gedraaid is op 20 mei in de Pastorie was indrukwekkend.
De volgende inspiratie ochtend is dinsdag 11 juni.

7.Rondvraag. Er wordt gevraagd of we weer een startzondag houden met aansluitend een picknick.  Het antwoord is: In principe JA en dan op zondag 6 oktober.
Iemand heeft om ziekenzalving gevraagd. De vraag is wat dit inhoudt. Zie Jacobus 5.
De vraag is of het nog zinvol is dat het predikanten- echtpaar lid is van de Ned.club in Denia. De meningen zijn verdeeld.
8.Afsluiting.  Ari sluit de vergadering af met gebed.
9.De volgende KR vergadering is (Dv)maandag 16 sept.